Disclaimer

www.koekkoekadvocatuur.nl is een website van Koekkoek Advocatuur. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de volgende gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Deze website is met zorg samengesteld. Koekkoek Advocatuur staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. Koekkoek Advocatuur kan de inhoud van de website bovendien op elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website komt voor uw eigen risico. Koekkoek Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor zover deze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Koekkoek Advocatuur niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is hij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

De rechten met betrekking tot de (inhoud van) deze website berusten bij Koekkoek Advocatuur, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koekkoek Advocatuur niet toegestaan deze website te  vermenigvuldigen of te bewerken.

Koekkoek Advocatuur streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen.

Koekkoek Advocatuur is de naam waaronder mr. R.J. Koekkoek werkzaam is als advocaat.  Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Koekkoek Advocatuur. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden  van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Koekkoek Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

Koekkoek Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden. Koekkoek Advocatuur zal om deze reden dan ook geen gelden van derden onder zich (kunnen) houden.

mr. R.J. Koekkoek is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM  Den Haag, tel. 070 - 3353535, info@advocatenorde.nl.