Waarmee ik u kan helpen

Door mijn kennis en ervaring kan ik u op meerdere rechtsgebieden adviseren en bijstaan. Binnen deze “algemene” praktijk zijn er twee rechtsgebieden waarop ik mij in het bijzonder heb toegelegd. Dat betreft het personen- en familierecht en het verbintenissenrecht.

Hieronder treft u een korte beschrijving van het personen- en familierecht, het contractenrecht alsmede van het procesrecht. Per rechtsgebied is kort aangegeven waarmee ik u van dienst kan zijn.

Personen- en Familierecht

In uw persoonlijke omstandigheden kunnen zich in de loop van de tijd allerlei veranderingen en omstandigheden voordoen. Hierbij valt te denken aan het beëindigen van een huwelijk of relatie, het verdelen van een erfenis of het optreden voor een familielid dat niet goed meer in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen.

In al deze aangelegenheden krijgt u te maken met het personen- en familierecht. Het gaat hierbij vaak om aangelegenheden die van groot belang zijn en een grote invloed hebben op uw leven en dat van de mensen in uw naaste omgeving. Het is daarom belangrijk dat u zich hierover goed laat informeren zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.

Ik kan u hierbij helpen. Mocht het nodig zijn een juridische procedure op te starten dan kan ik u daarin ook bijstaan.

Onder het personen- en familierecht vallen onder meer de volgende aangelegenheden:

  • Echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap
  • Beëindiging ongehuwd samenwonen
  • Alimentatie, partner- en/of kinderalimentatie
  • Zorg- en contactregelingen / ouderlijk gezag
  • Beschermingszaken als mentorschap, curatele en bewind
  • Erkenning en ontkenning vaderschap

Contractenrecht

Als particulier en zeker als ondernemer maakt u geregeld allerlei afspraken met anderen. Hierbij kunt u denken aan het aangaan van een samenwerking, het verkopen van uw producten of diensten, het laten opstellen van uw jaarrekening, het huren van een woning en het aangaan van een verzekering. Bij het maken van deze afspraken bestaat een grote contractsvrijheid: u kunt in beginsel afspreken wat u maar wilt en ook de vorm waarin u dat doet (schriftelijk of mondeling) kunt u in een groot aantal gevallen zelf bepalen. Dit betekent echter niet dat het aangaan van een overeenkomst eenvoudig is.

In de praktijk blijkt dat veel overeenkomsten onduidelijk zijn geformuleerd. Hierdoor ontstaan er interpretatieverschillen en is niet goed meer aan te geven welke rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeien. Ook zijn overeenkomsten geregeld in strijd met de wet, waardoor naleving daarvan niet kan worden afgedwongen.

Ter voorkoming van deze problemen is het belangrijk dat, als u een overeenkomst aangaat die voor u van belang is, u zich daarover goed laat adviseren. Ik kan u daarbij helpen.

Ik kan u bijstaan in de contractsonderhandelingen alsmede bij het opstellen van het contract zelf. U krijgt dan de beschikking over een contract dat juridisch juist is, helder is geschreven en bovenal praktisch uitvoerbaar is.

Procesrecht

Als uitgangspunt geldt dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Helaas is dat niet altijd het geval. Uw afnemer betaalt uw facturen niet, het verhuurde bedrijfspand wordt niet schoon opgeleverd, uw accountant is te laat met het opstellen van de jaarrekening en bij schade blijkt de dekking die de verzekeraar wil bieden niet voldoende. In al deze situaties rijst de vraag hoe u uw recht haalt en hoe u naleving van de gemaakte afspraken kunt afdwingen. Deze vragen kan ik voor u beantwoorden.

Aan de hand van het contract en de omstandigheden kan ik met u uw juridische positie bepalen en u adviseren omtrent de mogelijke stappen. Zaken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: het opschorten van uw eigen verplichtingen, het opzeggen of ontbinden van de overeenkomst, het terughalen van geleverde producten en een vergoeding voor uw schade.

Afhankelijk van uw juridische positie en de uitkomst van het overleg met uw wederpartij kan het raadzaam zijn een juridische procedure te starten. Ook daarin kan ik u bijstaan.