Werkwijze

Vrijblijvend eerste gesprek

Als u uw probleem aan mij wilt voorleggen, neemt u telefonisch of per e-mail contact met mij op om een afspraak te maken. In de regel kan dat binnen één of enkele dagen.

De bedoeling van het eerste gesprek is dat ik een zo volledig mogelijk beeld krijg van uw situatie en het probleem dat u aan mij wilt voorleggen. Ter voorbereiding op dit gesprek kan ik u vragen mij alvast wat stukken toe te sturen. Tijdens ons gesprek zullen wij nader op uw probleem ingaan en zal ik nog de nodige vragen stellen en u om aanvullende informatie vragen. Een belangrijk deel van het gesprek zal vervolgens bestaan uit het bespreken van de mogelijke oplossingen van het probleem en uw wensen daaromtrent. Uiteraard zal daarbij ook aan de orde komen in hoeverre uw wensen, bezien vanuit juridisch perspectief, haalbaar zijn.

Nadat wij aldus uw situatie, probleem en mogelijke oplossingen in kaart hebben gebracht, zullen wij nog enkele praktische zaken bespreken. Hierbij kunt u denken aan de kosten die aan mijn diensten verbonden zijn, de kosten welke aan een eventuele procedure verbonden zijn, het verwachte tijdsverloop en de wijze waarop wij zullen communiceren.

Opdrachtbevestiging

Na het eerste gesprek ontvangt u van mij een (schriftelijke) opdrachtbevestiging. Hierin wordt vastgelegd wat uw situatie is, welk probleem u heeft alsmede dat en op welke manier ik u daarbij ga helpen. Daarnaast wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd welke afspraken wij hebben gemaakt omtrent de vergoeding van mijn diensten.

Verder verloop

Nadat de opdrachtbevestiging is verzonden, zal ik met mijn werkzaamheden voor u beginnen. Afhankelijk van uw opdracht zullen deze werkzaamheden bestaan uit het bestuderen van de aanwezige stukken, het in kaart brengen van uw (juridische) positie, het voeren van correspondentie met de wederpartij en het opstellen van verschillende documenten en contracten. Zo nodig stel ik processtukken op en voer ik namens u een juridische procedure.

Tijdens het uitvoeren van mijn werkzaamheden houd ik u op de hoogte van de voortgang daarvan en zal ik regelmatig met u overleggen over de te volgen koers. Belangrijke correspondentie en processtukken zal ik eerst in concept aan u voorleggen en van verzonden correspondentie en processtukken ontvangt u (per e-mail) een copy. Afhankelijk van het verloop van de zaak zal ik u nog eens op kantoor uitnodigen om (bijvoorbeeld) te spreken over een belangrijke beslissing of keuze die mogelijk genomen / gemaakt, zal moeten worden of om een zitting voor te bereiden.

Sluiting van het dossier

Zodra een zaak tegen het einde loopt, zullen wij overleggen welke werkzaamheden nog verricht moeten worden. Als er geen werkzaamheden meer verricht hoeven te worden, zal ik het dossier sluiten. Van het sluiten van het dossier ontvangt u (eveneens) een bevestiging.